Menu

forProfit® – de naam zegt het al: het gaat om uw rendement! Wilt u
• uw kunstmestaankopen terugdringen?
• uw bedrijfsvoering verduurzamen?
• uw bemestingsbeleid optimaliseren?
• uw bodemvruchtbaarheid stimuleren?

Dan is forProfit het antwoord op al uw vragen!

Wat zijn de voordelen?
• forProfit is een homogene drijfmest (voor wat betreft chemische samenstelling èn dosering)
• schimmelvorming wordt onderdrukt; hierdoor kunnen de goede bacteriën optimaal groeien en worden de slechte micro-organismen tegengewerkt, waaronder mycotoxine-producerende schimmels
• hogere stikstofbenutting met forProfit door betere N-beschikbaarheid in het groeiseizoen
• herstel (verbetering) van het bodemleven en de bodemstructuur
• daling van het kunstmestverbruik

forProfit is behandelde mest met AgriMestMix of Compost-O

Hoe werkt forProfit?
forProfit® is een natuurlijke meststof waarin belangrijke biochemische processen op gang zijn gebracht. Dit kan tijdens de stalperiode in de mestkelders op het veehouderijbedrijf. Maar deze ‚rijping‘ kan ook plaatsvinden in de opslagbassins op akkerbouwbedrijven. forProfit ontstaat na toediening van AgriMestMix® aan drijfmest. Dit product stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën die organisch gebonden stikstof omzetten in ammonium stikstof. De stikstof blijft behouden, waardoor de voedingswaarde van drijfmest verbetert. De gebonden ammonium stikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij dan organisch gebonden stikstof en werkt daardoor effectiever.
forProfit® stelt bij toepassing méér energie beschikbaar voor het bodemleven. Het bevat meer mineralen voor het gewas en dankzij een stijging van het eiwitgehalte wordt de voederwaarde verhoogd.

Wat is de aanwendingsnorm voor forProfit?
Voor de toediening van forProfit adviseren wij u om gebruik te maken van beschikbare grondmonsteranalyses van het betreffende perceel.
De bemestingswaarde van forProfit beïnvloedt in positieve zin de volgende kengetallen: stikstof totaal, C/N ratio, N-leverend vermogen, P-beschikbaar en bodemleven.

Hoe is de beschikbaarheid van forProfit?

Akkerbouw:
Er zijn steeds meer veehouders die AgriMestMix toepassen en hun behandelde drijfmest (= forProfit) niet zelf aanwenden. Wilt u inzicht in de beschikbare forProfit-drijfmest in uw regio? Even een e-mail aan Rinagro (inforinagro.nl) en wij informeren u graag. Belangrijk om te vermelden zijn: type drijfmest (rundvee, varkens, etc.), hoeveelheid (ton) en moment van aanwending/levering (op de kopakker of in de mestopslag of ………).

Lees hier meer

Veehouderij:
Door toepassing van AgriMestMix krijgt u zelf de beschikking over forProfit-drijfmest. Voor grotere hoeveelheden of mest van andere diersoorten kunt u Rinagro raadplegen voor inzicht in de beschikbare forProfit-drijfmest in uw regio. Even een e-mail aan Rinagro (info@rinagro.nl) onder vermelding van: type drijfmest (rundvee, varkens, etc.), hoeveelheid (ton) en moment van aanwending/levering.

Lees hier meer

Mestdistributeurs:
Hebt u specifieke vragen van uw relaties over de beschikbaarheid van forProfit-drijfmest in een bepaalde regio? Graag een e-mail aan Rinagro (info@rinagro.nl) onder vermelding van: type drijfmest (rundvee, varkens, etc.), hoeveelheid (ton) en moment van aanwending/levering.

Lees hier meer